Дата төв, серверийн өрөөний шийдэл

Дата төв нь мэдээллийн технологийн голлох төхөөрөмж болох сервер болон сүлжээний үндсэн төхөөрөмжүүд, мэдээлэл хадгалах төхөөрөмжүүдийг холбогдох стандартын дагуу байрлуулах тусгай обьект юм. Дата төвийн дизайныг боловсруулахдаа  олон услын дата төвийн стандартын дагуу орчны температур, цахилгаан тэжээл, хяналтын систем, мэдээллийн аюулгүй байдал, дэд бүтцийн шийдэл, галын тохиолол зэрэг системүүдээр бүрэн тоноглож өгдөг.

Дата төв гэдэг нь мэдээллийн технологийн голлох төхөөрөмж болох сервер болон сүлжээний үндсэн төхөөрөмжүүд, мэдээлэл хадгалах төхөөрөмжүүдийг холбогдох стандартын дагуу байрлуулах тусгай төв юм. 
Дата төвийн дизайныг боловсруулахдаа олон улсын дата төвийн стандартын дагуу орчны температур,цахилгаан тэжээл,, хяналтын систем, мэдээлэлийн аюулгүй байдал,дэд бүтцийн шийдэл,галын дохиолол,зэрэг системүүдээр бүрэн тоноглож өгдөг.
Бид  өөрийн мэдээллийн технологи, дэд бүтэц, сүлжээ суурилуулалтын мэргэшсэн, өндөр ур чадвар бүхий инженерүүд болон Oracle, Dell, HP, Huawei, Schneider Electric зэрэг албан ёсны түншлэгч байгууллагуудын дата төвийн мэргэшсэн экспертүүдтэй хамтран Дата төв болон серверийн өрөөний иж бүрэн шийдлийг монголын болон олон улсын стандарт шаардлагад бүрэн нийцүүлэн нэг цэгээс хүргэн ажиллаж байна.
Дата төв, серверийн өрөөний шийдлийн бүрдэл хэсгүүд:
• Мэдээллийн технологи, дэд бүтцийн шийдэл • Хөргөлт, агааржуулалтын систем •  Цахилгаан, үл тасалдах тэжээлийн систем • Хяналт, удирдлагын дэлгэцийн шийдэл • Хяналтын камерын шийдэл • Нэвтрэх хяналтын шийдэл •  Генератор, газардуулгын шийдэл
Дата төв болон серверийн өрөө нь обьёмын хувьд харьцангуй ялгаатай байх тул бид Дата төвийн шийдлийн боловсруулалтыг тухайн дата төв байрлах газар зүйн байрлал, байгаль цаг уурын онцлог, стандарт, аюулгүй ажиллагааны дүрмийн дагуу барилгыг барьж байгуулж буй мэргэшсэн байгууллагуудтай хамтран ажилладаг. Түүнчлэн хэрэглэгчийн хүсэлтээр дата төв, серверийн өрөөний аюулгүй найдвартай ажиллагааг хангах, проактив дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх нэмэлт үйлчилгээг өөрийн охин компани болох Могул СС компаниар дамжуулан хүргэдэг
Дэд бүтэц, сүлжээний дизайн топологиос нь хамааруулан “Uptime Institute”-ээс дата төвүүдийг дөрвөн tier-т хуваада

 

Ай Ти Зон компани нь өөрийн мэдээллийн технологи, дэд бүтэц, сүлжээ суурилуулалтын мэргэшсэн, өндөр ур чадвар бүхий инженерүүд болон Oracle, Dell, HP, Huawei, Schneider Electric зэрэг албан ёсны түншлэгч байгууллагуудын дата төвийн мэргэшсэн экспертүүдтэй хамтран Дата төв болон серверийн өрөөний иж бүрэн шийдлийг Монголын болон олон улсын стандарт шаардлагад бүрэн нийцүүлэн нэг цэгээс хүргэн ажиллаж байна.

Дата төв, серверийн өрөөний шийдлийн бүрдэл хэсгүүд:

  • Мэдээллийн технологи, дэд бүтцийн шийдэл
  • Хөргөлт, агааржуулалтын систем
  • Цахилгаан, үл тасалдах тэжээлийн систем
  • Хяналт, удирдлагын дэлгэцийн шийдэл
  • Хяналтын камерын шийдэл
  • Нэвтрэх хяналтын шийдэл
  • Генератор, газардуулгын шийдэл

Дата төв болон серверийн өрөө нь объёмын хувьд харьцангуй ялгаатай байх тул бид Дата төвийн шийдлийн боловсруулалтыг тухайн дата төв байрлах газар зүйн байрлал, байгаль цаг уурын онцлог, стандарт, аюулгүй ажиллагааны дүрмийн дагуу барилгыг барьж байгуулж буй мэргэшсэн байгууллагуудтай хамтран ажилладаг. Түүнчлэн хэрэглэгчийн хүсэлтээр дата төв, серверийн өрөөний аюулгүй найдвартай ажиллагааг хангах, проактив дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх нэмэлт үйлчилгээг өөрийн охин компани болох Могул СС компаниар дамжуулан хүргэдэг. 

Үндсэн цэс