Үндэсний статистикийн системийн мэдээллийн технологийн нэгдсэн сүлжээ байгуулах төсөл

Монгол Улсын Үндэсний Статистикийн хороо нь Монгол улсын эдийн засаг, нийгэм, хүн ам зүйн талаарх статистикийн мэдээлэл гаргаж, тоон мэдээлэлд үндэслэн бодлого боловсруулах боломжийг төр засаг, яам тамгын газруудад олгодог. 

Жил, улирал, сараар харьцуулсан судалгаа гаргахдаа үндэсний хэмжээнд тоон мэдээллийг багтаах ёстой ч мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, анализ хийхэд цаг хугацаа, хүн хүч их зарцуулдаг байжээ. Түүнчлэн мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангаагүй, хамгаалалт сул зэрэг шалтгаанаас үүдэн Дэлхийн банкнаас санхүүжүүлэн Үндэсний статистикийн системийн мэдээллийн технологийн нэгдсэн сүлжээ байгуулах төслийг хэрэгжүүлсэн байна.

Төслийг хэрэгжүүлэх болсон шаардлага:

 • Үндэсний статистикийн системийн мэдээллийн технологийн  нэгдсэн сүлжээ байхгүй байсан.
 • Мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдал, хамгаалалт сул байсан.
 • Системийн найдвартай ажиллагаа хангагдаагүй байсан.
 • Статистикийн мэдээ, мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, анализ хийхэд  цаг хугацаа, хүн хүч их зарцуулдаг байсан.
 • Хөдөө орон нутгийн статистикийн байгууллагууд төв байгууллагатайгаа холбогдоогүй, төвөөс удирдах боломжгүй байсан.

Ийнхүү нөхцөл байдлыг сайжруулж нэгдсэн сүлжээ байгуулах, мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдал, хамгаалалтыг сайжруулах, системийн найдвартай ажиллагааг хангах зорилготойгоор  2013 оны 10 сард төслийг эхлүүлэн 5 сарын турш хэрэгжүүлсэн бөгөөд Ай Ти Зон компани гүйцэтгэгчээр ажилласан юм. Ингэхдээ Үндэсний статистикийн хорооноос гадна Нийслэлийн статистикийн газар, Улаанбаатар хотын 8 дүүрэг, Говьсүмбэр, Өмнөговь, Дундговь, Дорнод аймгуудад системийн суурилуулалт, тохиргоог хийж, нэгдсэн системийг бий болгов.

Суурилуулсан системийн давуу талууд:  

 • Мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдал, хамгаалалтыг олон улсын жишигт нийцүүлж мэдээлэл дамжуулах нууцлал сайжирсан.
 • Статистикийн үйл ажиллагааны технологийн үе шат бүрт нийцсэн, өртөг зардал багатай, дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх дэд бүтэц бий болсон.
 • Статистик тоо мэдээллийг тухайн агшинд /real-time/ дамжуулж солилцох боломжтой болсон.
 • Интернет холболттой газраас дотоод сүлжээнд хандаж ажиллах боломжтой болсон.
 • Орон нутгийн хэлтсүүдийн компьютер, сүлжээнд хандаж техникийн туслалцаа, үйлчилгээ хийх боломжтой болсон.
 • Нийт системийн хэмжээнд дотоод мессэнжер, дотоод холбоо, дотоод интранет сервер, и-мэйл үйлчилгээг үзүүлж нэгдсэн хяналттай болсон.

Төслийг хэрэгжүүлэхэд ашигласан зарим төхөөрөмжийг монголд анх удаа нэвтрүүлсэн бөгөөд орон нутагт ажиллаж, онцлог бүрт тохирсон ажиллагааг шаардаж байсан юм. Ажлын явцад шийдвэрлэх ёстой олон асуудал гарсан ч мэргэжлийн инженерийн баг ажилласан учраас асуудлыг тухай бүрт нь шийдвэрлэн ажиллаж чадсан.

Төслийн багийн гишүүдийн зарим нэг онцлох чадамжаас дурдвал:

 • Ай Ти Зон компанийн инженерийн багийн гишүүд нь бүгд Cisco компаниас олгодог мэргэжлийн сертификат (CCIE, CCNP, CCNA, CRSSS) –ийг эзэмшдэг. 
 • Энэхүү төслийн техникийн багт тус төсөлтэй ижил төстэй олон төсөл дээр ажиллаж байсан туршлагатай  4 инженерийн бүрэлдэхүүнтэй баг ажилласан.  

Ийнхүү 5 сарын турш хэрэгжүүлсэн төслийн үр дүнд Үндэсний статистикийн системийн мэдээллийн технологийн нэгдсэн сүлжээ байгуулагдаж, аюулгүй найдвартай ажиллагаагаар хангагдах боломжтой болов.

Төслийн үр дүн:  

Төслийг хэрэгжүүлсний дараах үндэсний статистикийн системийн мэдээллийн технологийн  нэгдсэн сүлжээний байдал:

 • Cisco routers, HP IPS, External Firewalls, SSL, Single-sign on, DLP, NAC, DMZ гэх мэт технологийг нэвтрүүлэн системийн аюулгүй байдал, хамгаалалтыг сайжруулсан.
 • Ачааллыг хуваарилах зориулалттай болон нэмэлт нөөц төхөөрөмжүүдийг байрлуулснаар системийн найдвартай ажиллагааг хангасан.
 • Хөдөө орон нутгийн статистикийн байгууллагууд төв байгууллагатайгаа VPN туннелээр холбогдсоноор хурдан шуурхай мэдээлэл солилцох, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах боломжтой болсон.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/zIEpTwsAco8" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Үндсэн цэс